Dátum: 21. apríla 2022

Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)

Toto je aktualizácia údajov z nášho článku z 2. novembra 2021 a bola zverejnená 6.4.2022 na portáli https://tvnoviny.sk/

Originál si môžete prečítať tu https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede alebo ak chcete ostať na našej stránke, tak čítajte ďalej. Autorom textu je MARCEL MARCIŠIAK

Až 19-tisíc eur na obnovu domu. Pozrite si, čo všetko musíte splniť (otázky + odpovede)

Dotácie na dom, aké tu ešte neboli. Z Bruselu totiž prichádzajú stovky miliónov na vynovenie rodinných domov. Už budúci rok budete môcť požiadať o finančnú injekciu v maximálnej hodnote 19-tisíc eur. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Okrem zateplenia aj výmena okien, prípadne zelená strecha, alebo nové kúrenie. Aj na takéto energetické vylepšenia vášho domu budete môcť dostať dotáciu. Dom však musí byť starší aspoň desať rokov. Z Plánu obnovy pôjde na tento projekt až pol miliardy eur.

Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie je plánované na 3.kvartál roka 2022.

Na obnovu akej nehnuteľnosti je možné žiadať o finančné prostriedky?

Prostriedky sú poskytované na obnovu rodinného domu. Rodinný dom (ďalej len „RD“) je existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Oprávnený RD musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. nachádza sa na území Slovenskej republiky,
 2. na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“,
 3. bol postavený pred rokom 2013,
 4. je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie; v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu,
 5. je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte zatriedený ako rodinný dom,
 6. nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodárske účely
 7. energetická hospodárnosť RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Na realizáciu akých opatrení je možné žiadať o finančné prostriedky (čo môže a čo má byť predmetom obnovy)?

Predmetom obnovy bude ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení, pričom:

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A!!!

Skupina opatrení A - zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

 1. zateplenie obvodového plášťa
 2. zateplenie strešného plášťa
 3. výmena otvorových konštrukcií
 4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B - inštalácia zdroja energie

 1. tepelné čerpadlá
 2. fotovoltické panely
 3. solárne kolektory
 4. plynový kondenzačný kotol - za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
  a) súčasťou komplexnej obnovy
  b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
  c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn
  d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom
 5. rekuperácia
 6. iný tepelný zdroj (napríklad elektro-kotol)

Skupina opatrení C - zelená strecha

 1. intenzívna
 2. extenzívna

Skupina opatrení D - akumulačná nádrž na dažďovú vodu

 1. podzemná
 2. nadzemná

Skupina opatrení E - inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení F - odstránenie azbestu

Okrem realizácie vyššie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:

 1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia
 2. energetický certifikát východiskového stavu RD
 3. energetický certifikát po obnove RD

Kto môže žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov?

Žiadateľom je fyzická osoba:

 1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,
 2. ktorá má na území SR trvalý pobyt,
 3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,
 4. ktorá je:
  - vlastníkom,
  - bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
  - podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky.
 5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov:
  - trestný čin subvenčného podvodu,
  - trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
  - trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
  - trestný čin prijímania úplatku,
  - trestný čin podplácania,
  - trestný čin nepriamej korupcie,
  - alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody,
 6. ktorá nemá nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom,
 7. voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku,
 8. ktorá nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Akú maximálnu výšku finančných prostriedkov je možné získať a ako sa výška finančných prostriedkov určuje?

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD neprekročí:

 1. 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou, alebo
 2. 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou

Žiadatelia dostanú od štátu dotáciu na obnovu vo výške 60 percent z nákladov. Tie budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo budú uvoľňované z účtu priebežne.

Do akej výšky budú náklady preplácané sociálne slabším a zdravotne znevýhodneným?

Žiadatelia zo sociálne slabších rodín budú mať preplatených 95 percent nákladov na obnovu domu. Daň z pridanej hodnoty (DPH) z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát.

Do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny bude patriť osoba s ťažkým postihnutím, osoba, ktorá s ňou žije v jednej domácnosti alebo sa stará o postihnuté dieťa. Nárok bude mať aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi.

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z Plánu obnovy na obnovu domu v takom prípade neprekročí 15 000 EUR, pričom v prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom, minimálne však 5% zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov znáša prijímateľ.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30-tisíc rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

UPOZORNENIE: Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu budú presne špecifikované a záväzne stanovené až v rámci vyhlásenej výzvy .

Až milión domov potrebuje obnovu

Na Slovensku je približne jeden miliónov domov, z čoho asi polovica by potrebovala obnovu. V súčasnosti sa ročne energeticky zrekonštruuje asi len 1400. Z Plánu obnovy by sa tak v relatívnom čase mohlo obnoviť až 30-tisíc.

Pre majiteľa domu takáto obnova znamená zníženie faktúr za energie, čím sa šetrí aj životné prostredie. Tiež sa takto bude tlačiť na to, aby ľudia už nemuseli kúriť drevom alebo uhlím, ktoré produkuje škodlivé uhlíkové emisie.

Zdroj: https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/158425-az-19-tisic-eur-na-obnovu-domu-pozrite-si-co-vsetko-musite-splnit-otazky-odpovede

Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

   

   

   

   

  Partneri:
  envelopestorephone-handsetmap-marker