Dátum: 23. júla 2022

Solárne panely aj tepelné čerpadlá: Ako žiadať o dotáciu a akú časť projektu pokryje (otázky a odpovede)

Balík peňazí by mohol vystačiť do konca tohto roka.

Ministerstvo hospodárstva a jeho Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v júni obnovili podávanie žiadostí v dotačnej schéme Zelená domácnostiam, zameranej na obnoviteľné zdroje energií (OZE).

Pôvodne bolo možné v rámci nej žiadať o finančnú podporu na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, od polovice júna k nim pribudli aj fotovoltické panely a solárne kolektory.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) uvádza, že prihlášku doteraz poslalo 12 300 záujemcov, z ktorých štyritisíc splnilo podmienky na získanie dotácie. Z celkového balíka 30 miliónov eur je tak stále k dispozícii približne 23 miliónov.

Pri očakávanom raste cien energií sa prechod na OZE javí ako vhodná alternatíva. Napríklad plyn od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) pre domácnosti podľa Sulíka v budúcom roku zdražie o 34 percent, do roku 2026 až o 76 percent. Ceny elektriny na budúci rok sú síce zmrazené, ale vývoj v ďalšom období je otázny.

Ako schéma Zelená domácnostiam funguje a čo treba splniť na získanie dotácie? V akej výške sa dotácia pohybuje a akú časť z nákladov na nové energetické zariadenie pokryje? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

1. Prečo sa zmenil spôsob získavania dotácií?

V máji ministerstvo hospodárstva a SIEA vyhlásili prvé kolo dotácií na OZE vo výške 15 miliónov eur. Záujemcom stačilo, ak sa zaregistrovali, celý balík peňazí sa rozobral za jedenásť minút.

Ministerstvo sa preto rozhodlo balík dotácií zvýšiť a systém registrácie zmeniť tak, aby "sa dostalo na každého". Nový systém beží od 13. júna.

"Záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely exponenciálne rastie, ale dodacie lehoty niektorých technológií sa predlžujú a obmedzenia môžu mať aj inštalačné kapacity zhotoviteľov," vysvetlila SIEA dôvody na reštart dotačného programu.

"Podstatná bude dostupnosť technológií a kapacity zhotoviteľov, to znamená, že necháme trh rozhodnúť o tom, koľko a akých poukážok sa vydá, podľa toho, čo je možné dodať. Podpora tak bude zabezpečená stabilne, plynulo a predvídateľne, aby podnikatelia dokázali svoje kapacity plánovať a prípadne aj zvyšovať," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Preplatené poukážky od roku 2015 (mil. €)

2. Na čo sa vzťahuje podpora a v akej je výške?

Dotácie sa vzťahujú na štyri kategórie malých zariadení OZE, ktoré slúžia na výrobu elektriny alebo tepla - fotovoltické panely, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Vybrať si treba zo zoznamu oprávnených zariadení, ktorý vedie a aktualizuje SIEA s tým, že spĺňajú technické požiadavky vyplývajúce z európskych nariadení a legislatívy, napríklad na minimálnu energetickú účinnosť a emisie.

Výšky podpory má podľa SIEA pokrývať potreby priemerných domácností a motivovať ich k úsporným opatreniam.

V praxi to znamená, že pri tepelných čerpadlách sa dotácia vzťahuje na prvých 10 kW výkonu, pričom maximálna výška dotácie je 3400 eur. Pri kotloch na biomasu je to prvých 15 kW (maximálne 1500 eur), pri slnečných kolektoroch 3,5 kW (1750 eur) a pri fotovoltických paneloch 3 kW (1500 eur).

Ďalším stropom na dotáciu je, že môže pokryť najviac 50 percent celkových nákladov na projekt zahŕňajúci zariadenie, jeho dodávku a kompletnú montáž.

3. SIEA na webovej stránke spomína aj veterné turbíny. Prečo sa na ne podpora zatiaľ nevzťahuje?

Dôvodom je, že súčasná dotácia je financovaná z dobiehajúcich eurofondov (programové obdobie 2014 až 2020), ktoré treba vyčerpať do konca roka 2023. Všetky dotované zariadenia musia byť dovtedy nainštalované.

Podľa hovorkyne SIEA Zuzany Valentovej bol doteraz do zoznamu oprávnených zariadení prihlásený len jeden typ veternej turbíny, ktorý spĺňa technické požiadavky.

To, či sa s veternými turbínami bude rátať v novej dotačnej schéme z budúcich eurofondov, podľa Valentovej zatiaľ nie je jasné. Závisí to od podmienok a nastavenia budúcej eurofondovej výzvy.

4. Kto sa môže o dotáciu uchádzať?

Žiadateľom môžu byť majitelia rodinných a bytových domov vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského. Dotácie sú financované z eurofondového Operačného programu Kvalita životného prostredia, z ktorého už Bratislavský kraj "svoje" prostriedky vyčerpal.

Domácnosť môže žiadať o podporu len na jedno zariadenie z každého druhu - v rodinných domoch na ktorékoľvek, v bytových domoch len na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

5. Aké podmienky treba splniť v prípade rodinného alebo bytového domu?

Pre inštaláciu fotovoltiky, slnečných kolektorov, kotla na biomasu alebo tepelného čerpadla v rodinnom dome musí žiadateľ byť:

 • vlastníkom rodinného domu,
 • alebo bezpodielovým vlastníkom rodinného domu,
 • alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý je oprávnený rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou.

Zároveň však rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby alebo byť vedený v obchodnom majetku podnikateľského subjektu.

V prípade bytových domov a inštalácie slnečných kolektorov alebo kotla na biomasu zasa platí, že byt nesmie vlastniť právnická osoba, s výnimkou obce alebo vyššieho územného celku a byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nemôže byť v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Ďalšou podmienkou je, že inštaláciou zariadenia OZE nesmie spôsobiť odpojenie objektu od systémov centralizovaného zásobovania teplom, ani výrazné zhoršenie parametrov systému.

Detailnejšie podmienky pre oba prípady uvádza SIEA na svojej stránke.

6. Aký je postup na získanie poukážky?

V prvom rade treba osloviť dodávateľské firmy a overiť si, aký typ zariadenia je pre váš rodinný alebo bytový dom vhodný. SIEA na webe publikuje zoznam oprávnených zhotoviteľov.

V ďalšom kroku záujemca uzatvorí zmluvu s dodávateľom. SIEA na svojej stránke zverejnila odporúčané zmluvné podmienky.

Po uzatvorení zmluvy môžete elektronicky vyplniť žiadosť o poukážku, riadiť sa môžete aj videonávodom na webe. Po odoslaní treba žiadosť potvrdiť prostredníctvom odkazu, ktorý príde e-mailom.

Následne dostanete potvrdenie o zaradení žiadosti do "zásobníka", ktoré obsahuje aj prístupové údaje pre prípadnú zmenu žiadosti, ako aj aktivačný kód.

Vo chvíli, ak vám dodávateľ potvrdí, že zariadenie dokáže nainštalovať do 90 dní, môžete pomocou aktivačného kódu požiadať o vydanie poukážky. Jej platnosť je tri mesiace, preto je kľúčové preveriť, že zhotoviteľ dokáže projekt dokončiť načas.

Aktivované poukážky bude SIEA vydávať vždy v utorok (prvé vydala 28. júna). Zmluvu o využívaní poukážky posiela agentúra žiadateľom klasickou poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach.

Žiadateľ potom zmluvu podpíše a jeden exemplár s úradne osvedčeným podpisom odovzdá zhotoviteľovi, ktorý vybaví ďalšiu administratívu súvisiacu s dotáciou vrátane vyplatenia dotácie (zaväzuje ho na to jeho zmluva so SIEA o vyplácaní poukážok).

Pre žiadateľa je dôležité, že zariadenie uvedené na poukážke už nie je možné dodatočne zmeniť. Zároveň musí byť nainštalovaný aspoň taký počet zariadení, aký je uvedený na poukážke.

7. Nestihol som sa prihlásiť hneď po odštartovaní výzvy. Mám ešte šancu peniaze získať?

Áno. Rezort hospodárstva upravil podmienky s tým, aby nerozhodovalo to, ako rýchlo o dotáciu požiadate, ale to, či máte zazmluvnenú firmu a dokážete dotáciu aj v súvislosti s aktuálnymi výpadkami v dodávateľských reťazcoch reálne využiť.

Podľa ministra Richarda Sulíka sa vyčlenený balík peňazí momentálne míňa tempom jeden milión eur za týždeň. Ak sa situácia radikálne nezmení, matematicky to znamená, že by mal vystačiť do konca tohto roka.

8. Som z Bratislavy, na ktorú sa podpora nevzťahuje. Aké mám možnosti?

V súčasnosti pre hlavné mesto neexistuje schéma, ktorá by zastrešovala tento typ podpory. Generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš tvrdí, že s Bratislavou sa ráta v nových eurofondoch (na programové obdobie 2021 až 2027).

Kedy dôjde k spusteniu novej schémy, však podľa neho bude závisieť od toho, ako rýchlo sa skončia rokovania medzi ministerstvom investícií a Európskou komisiou.

9. Akú veľkú časť z projektu vykryje dotácia vzhľadom na súčasnú infláciu?

To záleží na kategórii OZE. Na základe poukážok vyplatených za posledný rok SIEA odhaduje, že pri kotloch na biomasu a slnečných kolektoroch pokryje dotácia v priemere 42 až 45 percent nákladov na dodávku a inštaláciu zariadení.

Pri tepelných čerpadlách je to 40 percent a pri fotovoltických paneloch dokonca "len" 35 percent, čo však súvisí s tým, že si domácnosti často inštalujú zariadenia s vyšším výkonom než 3 kW, na ktorý sa vzťahuje dotácie.

Výrobca solárnych panelov Thermo/Solar zo Žiaru nad Hronom tvrdí, že poukážka v ich prípade často vykryje aj 50 percent nákladov, a to aj pri súčasnej vysokej inflácii. Úsporu na prípravu teplej vody pre štyri až päť osôb pomocou solárnych kolektorov vyčísľuje na 250 eur ročne.

"Návratnosť podporovaného systému sa tak dostáva pod deväť rokov. Pri uvažovanej životnosti až 40 rokov to znamená, že väčšiu časť teplej vody počas roka bude mať spotrebiteľ celé desaťročia zadarmo," tvrdí riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas.

Dotácie sú aj na kotle na biomasu.
Dotácie sú aj na kotle na biomasu. (zdroj: SME - Ján Krošlák)

10. Je o zariadenia veľký záujem? Stíhajú ich dodávatelia inštalovať?

Záujem je, avšak menší a menej nárazový ako v máji pri spustení prvej schémy. Keďže sa platnosť poukážky začína až po jej aktivácii zhotoviteľom, rýchlosť, akým pribúdajú nové zákazky, si v podstate regulujú sami na základe svojich kapacít.

Pochvalne sa k novým pravidlám dotácií vyjadrila aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). "Súčasné nastavenie je možno najlepšie možné riešenie pre všetky strany, aké sme tu doteraz mali," mieni riaditeľ asociácie Ján Karaba.

Zvýšený záujem zaznamenali aj výrobcovia zariadení. Napríklad Thermo/Solar má podľa Alfréda Gottasa o 30 až 50 percent viac zákaziek ako pred dvoma týždňami. Tých, čo si kolektory objednajú do konca roka, však podľa neho dokážu uspokojiť.

Zaujali sme Vás?  Nechajte si od nás vypracovať cenovú ponuku ešte dnes

  Maximálna veľkosť jednej prílohy je 5MB  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Súvisiace produkty v kategórií podlahové elektrické vykurovanie

  Infračervené fólie od Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/infracervene-folie/

  Vykurovacie káble Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-kable/

  Vykurovacie rohoze Eximing

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/vykurovacie-rohoze/

  Termostaty Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/termostaty-elektricke-kurenie/

  Forhit Eximing.sk

  https://www.eximing.sk/kategoria-produktu/elektricke-kurenie/forhit/

  Partneri:
  envelopestorephone-handsetmap-marker